Общи условия за използване на sitedesignes.com

Настоящите общи условия уреждат условията за използване на sitedesignes.com, наричан по-долу за краткост „уебсайта“.

Уебсайтът се управлява от Ераком ООД с ЕИК 130245889, наричано по-долу за краткост „оператор“.

За контакти:

Имейл: office@sitedesignes.com

I. Общи условия за използване на сайта

Чрез използването на Уебсайта потребителят се съгласява с настоящите общи условия. Ако не сте съгласни със същите, следва да се въздържате от използване на Уебсайта.

Интелектуална собственост

 • Всички права върху интелектуалната собственост по отношение на информационните ресурси и съдържанието на уебсайта се упражняват от Оператора. Същите са защитени от Закона за авторското право и сродните му права и всяко използване на съдържание от Уебсайта без съгласието на Оператора е нарушение на закона, от което може да последва гражданска, административно наказателна или наказателна отговорност.
 • При копиране или възпроизвеждане на информация вън от допустимото, както и при всяко друго нарушение на правата на интелектуална собственост върху ресурсите на Оператора, той има правото да претендира обезщетение и за претърпените преки и косвени вреди в пълен размер.

Ограничаване на отговорността

 • Операторът предприема необходимите мерки, за да поддържа съдържанието на Уебсайта актуално, но не носи отговорност за действителната актуалност на същото. Във връзка с това Операторът не носи отговорност за вреди, в това число преки и косвени вреди, включително пропуснати ползи, които потребител на Уебсайта би понесъл при каквито и да е обстоятелства, свързани с публикуваното съдържание на Уебсайта и достъпа до същия. Използвайки Уебсайта, потребителите поемат всички рискове, свързани с това, включително всеки риск за крайни потребителски устройства, софтуер или данни на потребителите.
 • Доколкото в съдържанието на Уебсайта се съдържат препратки към съдържание, позиционирано извън същия потребителят е запознат с факта, че Операторът няма контрол върху същото и не носи отговорност за последиците от активиране на препратки, водещи извън Уебсайта.

Операторът не носи отговорност за злонамерени действия от страна на трети лица, обект на които би могъл да стане потребителя, при използване на Уебсайта. Потребителят използва Уебсайта на своя отговорност.

Използване на уебсайта

 • Доколкото Операторът е предвидил възможност за потребители да качват съдържание в Уебсайта, същите следва да не качват клеветническо, нецензурирано, обидно, порнографско или по друг начин незаконно или противоречащо на морала съдържание.
 • Потребителите следва да използват Уебсайта добросъвестно, в това число да не предприемат злонамерени действия, които да могат да се отразят на достъпността на съдържанието за трети лица или използването на Уебсайта изобщо.

Други

 • Операторът запазва правото си да изменя настоящите общи условия по свое усмотрение като във всеки един момент актуалните условия за ползване на Уебсайта ще бъдат публикувани на същия.
 • По всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

II. Общи условия за предлаганите услуги

Описание на услугите:

1. Всеки проект за изработка започва с одобрена от клиента ценова оферта и срок за изпълнение. Клиента избира и одобрява подадената визия или дизайн.

 • При изработка на сайт или магазин ние нанасяме съдържанието, но не пишем текстове. Съответно, клиента отговаря изцяло за съдържанието на сайта си с предоставените материали за правописни грешки и “copywriting”.
 • При регистрация на домейн чрез нас, домейна (името на сайта например: site.com) винаги е собственост на клиента и се регистрира на подадените от клиента данни (име, телефон, имейл). 
 • Всички текстове и материали, които трябва да се публикуват на сайта се предоставят от клиента на файлове по имейл.

2. Изработка на онлайн магазин или сайт се предлага само като пакетен продукт – онлайн магазин или сайт и поддръжка. Поддръжката е неизменна част от пакета за изработка на онлайн магазина или сайта. Поддръжката на онлайн магазините включва техническа поддръжка на магазина- при нужда неограничена като време , помощ по телефон и имейл (без качване на материали по сайта, извън първоначално дадените при създаването му, без корекции по готовият вече магазин). 

Плащане:

1. Клиента заплаща 50% авансово преди започване на работа и 50% след като сайта е завършен. 

 • При отказ от поръчката от страна на клиента – аванса не се възстановява.
 • При не подадени материали за сайта, както и липсата на кореспонденция две седмици след поръчката и авансовото му плащане, поръчката се счита за изпълнена и клиента дължи цялата сума за изработката му.
 • Сайта става собственост на клиента след окончателното му заплащане.
 • Клиента получава инструкции и достъп до административния панел, след като сайта е окончателно платен, с цел ограничаването на достъпа по време на работата по него.
 • Клиента дължи плащане до 5 дни след възникването на основание за такова и след като е уведомен.

2. Плащанията се извършват само по банков път

Права и задължения на страните:

1. Клиента има право да следи процеса на работа по сайта му през цялото време. Да задава въпроси свързани с изработката му, както и да получава актуална информация.

2. Фирмата не осигурява безплатна техническа поддръжка на изработените сайтове след предаването им. Поддръжката се заплаща всеки месец, както е описано тук > Поддръжка

3. Фирмата не отговаря за щети, нанесени върху сайта вследствие на неправилното му администриране или даване на достъп на 3-ти лица. Поддръжката също не го покрива.

4. Материали за бъдещият сайт се подават и приемат до 5 дни след подаване на поръчката за сайта.

5. Цената на хостинга е включена в цената за месечната поддръжка.

 • Подновяване на домейна се заплаща допълнително от клиента.
 • Срока на хостинга и домейна започва да тече от дата на поръчката/плащането.

6. След изработка на сайта и окончателното му плащане на клиента се предоставя достъп до административния панел. Клиента е длъжен да извърши тестове до 3 дни след предаването му и при грешка да информира своевременно.

С  направената поръчка и приемане на оферта, клиента се съгласява с гореописаните общи условия и се задължава да ги спазва.

Фирмата си запазва правото да променя актуалните цени и услуги. Посочените цени и услуги са актуални към момента на поръчката/офертата.